Missie, visie en doelstellingen Verbonden in Zorg

Samen streven naar gezonde burgers met een goede kwaliteit van leven, met minder maar betere zorg. Dit is de brede ambitie van Verbonden in Zorg (ViZ) in West-Brabant. De betrokken partijen willen goede, toegankelijke en betaalbare zorg waarborgen. Daarom werken zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en de caresector, gemeenten en zorgverzekeraars vanuit de Triple Aim gedachte samen aan het toekomstbestendiger maken van de zorg in West-Brabant.

De grondgedachte is stapsgewijs te komen tot een integrale populatiegebonden aanpak waarbij synergie en samenhang tussen de betrokken partijen en initiatieven optimaal wordt benut.

Koers ViZ 2018 – 2023

ViZ koersnotitie ‘Op weg naar een gezonde regio via mensgerichte zorg’, 12 april 2018

Betrokken partijen

In het stakeholdersoverleg van Verbonden in Zorg participeren de vier huisartsenzorggroepen uit de regio, het Amphia ziekenhuis, laboratoria, patiënten, VVT organisaties, GGZ, GGD, Gemeenten, verzekeraars CZ en VGZ en de 18 gemeenten in West-Brabant. Het netwerkverband wordt aangestuurd vanuit een ‘Petit Comité’.

Zie overzicht Stakeholders en Petit Comité ViZ, 5 april 2018

Zie ‘Samenwerking Zorg in West-Brabant ‘ 16 november 2016

Visie

Vanuit deze missie is elke organisatie binnen ViZ erop gericht om in gezamenlijkheid waarde te creëren voor zorgbehoevende inwoners, uiteindelijk uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Dit samenspel vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en organiseren, een ambitie die partijen niet alleen, maar wel in gezamenlijkheid kunnen realiseren. Grensoverschrijdend denken zien we hierbij als een randvoorwaarde.

Doelstellingen

Zorg moet eenvoudig zijn als het eenvoudig kan en complex als het complex moet. Daarnaast dient zorg op de juiste plek te worden gerealiseerd om daadwerkelijk doelmatig te kunnen opereren. Een belangrijk middel hierbij is het ontschotten van de huidige zorgstructuur teneinde zorginspanningen te verplaatsen van de derde naar de tweede naar de eerste lijn en van de eerste naar de nulde lijn (als onderdeel van goede begeleiding). Het fundament van de brede ambitie is dat de cliënt/ burger centraal staat. Daarbij is het gebruik van een juiste bekostigingssystematiek (lees juiste economische prikkel) essentieel.

Verbonden in Zorg vertaalt deze uitdaging naar een programma met de volgende doelen en speerpunten:

Het drukken van de stijgende zorgkosten – Betaalbaarheid
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn – Kwaliteit
Het organiseren van de zorg dichtbij mensen – Toegankelijkheid

Werkwijze

Het programma Verbonden in Zorg (ViZ) is vormgegeven als een groeimodel. Het streven is door middel van samenwerking onder een gezamenlijke ‘paraplu’ te komen tot samenhangende interventies die positief bijdragen aan de gezondheid van de populatie van West-Brabant.

Programma Verbonden in Zorg, 23 oktober 2013

 

Programmamanager Verbonden in Zorg

Dominiek Rutters